Conditions générales d’utilisation du site internet www.anthemis.be

Mise à jour le 01.11.2020

Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent au site de l’éditeur Anthemis (Place Albert I, 9, 1300 Limal, BE 0873 098 285, Tél. : 32 (0)10.42.02.92, Fax. : 32 (0)10.40.21.84,[email protected])  
Les conditions générales de vente sont disponibles en suivant ce «lien».
Retrouvez la charte vie privée en suivant ce «lienLaatste aanpassing: 01.11.2020

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van uitgeverij Anthemis (Place Albert I, 9, 1300 Limal, BE 0873 098 285, Tel.: 32 (0)10.42.02.92, Fax: 32 (0)10.40.21.84, [email protected]).
De algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via deze link.
Vind het privacybeleid door op deze link te klikken.

1.    DOEL EN AUTOMATISCHE AANVAARDING VAN DE AGV
1.1.    Het doel van deze AGV is om de leveringsvoorwaarden van de Anthemis-website en de gebruiksvoorwaarden van de website door de Gebruiker te definiëren.
1.2.    Elke toegang tot en/of elk gebruik van de website www.anthemis.be veronderstelt de aanvaarding en naleving van alle voorwaarden van deze AGV en hun automatische onvoorwaardelijke aanvaarding. Ze vormen dus een contract tussen Anthemis en de Gebruiker. In het geval dat de Gebruiker deze AGV geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij gevraagd af te zien van elk gebruik van de website.
1.3.    Anthemis behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te weigeren aan elke Gebruiker die deze AGV niet naleeft, in overeenstemming met de bepalingen van punt 3 van deze AGV.

2.    TOEGANG TOT DE WEBSITE
2.1.    De Anthemis-website is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de website, of het nu gaat om hardware, software of internettoegang, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn internettoegang. Bepaalde delen van de website zijn gereserveerd voor klanten, na voorafgaande registratie.
2.2.    Anthemis gebruikt alle redelijke middelen die tot haar beschikking staan om een kwaliteitsvolle toegang tot haar website te garanderen, maar is daartoe niet verplicht. Anthemis kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing van het netwerk of de servers of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle of geval van overmacht en die de toegang tot de website zou verhinderen of verslechteren. Anthemis behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de website zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande informatie te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om het onderhoud ervan te verzekeren, of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking recht geeft op enige verplichting of schadevergoeding.
2.3.    Anthemis behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website of een van de functies of delen van deze website te beperken, op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan een Gebruiker en/of klant. In het bijzonder behoudt Anthemis zich het recht voor om elke handeling te verbieden die zij ongepast acht en/of die zij in strijd met de wet acht of die verboden is door de wetten die van toepassing zijn op deze website, met inbegrip van onder andere:
-    elke handeling die een schending van de gegevensbescherming zou inhouden (inclusief de verzending door het downloaden van privé-informatie zonder toestemming van Anthemis of de betrokken persoon) of enige andere schending van de persoonlijke rechten van individuen;
-    het gebruik van de website voor laster of enige actie gericht op het in diskrediet brengen van Anthemis of een betrokken derde partij, evenals lasterlijke, racistische, obscene, bedreigende, pornografische of anderszins in strijd met de wet, in het bijzonder de strafwet;
-    de overdracht door het downloaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan de eigendommen van Anthemis of aan die van derden; en
-    de publicatie of verzending op de website van ongeautoriseerde informatie, waaronder onder meer informatie die naar de mening van Anthemis de systemen en het netwerk kan verstoren, schadelijk kan zijn of inbreuk kan zijn op de beveiligingssystemen en het -netwerk van Anthemis of derden.

3.    AANSPRAKELIJKHEID BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1.    Anthemis en/of enige andere partij die namens Anthemis betrokken is bij de totstandkoming, productie of distributie van deze website, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, overige kosten, verliezen en claims van welke aard dan ook als gevolg van toegang tot deze website, het gebruik of onvermogen om deze te gebruiken, of wijzigingen in de inhoud van deze website, of een andere website waartoe u toegang hebt via een link vanaf deze website of voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, die voortvloeit uit een handeling uitgevoerd of nagelaten door Anthemis, na ontvangst van elektronische berichten van lezers en/of klanten. Anthemis en/of enige andere partij die betrokken is bij de creatie, de productie of distributie van deze website zijn niet gehouden de documenten en diensten die op deze website beschikbaar worden gesteld te onderhouden zoals ze zijn, noch om correcties, updates of nieuwe functies aan te brengen.
3.2.    Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien kan Anthemis op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van infectie door een virus van de computer en/of enige andere apparatuur van de lezer van deze website en/of de klant van Anthemis, naar aanleiding van het gebruik van deze website of het downloaden van een document van deze website.
3.3.    Elke Gebruiker en/of klant die ervoor kiest om een document van deze website te downloaden, doet dit op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat de Gebruiker en/of de klant er uitdrukkelijk mee akkoord om geen klacht in te dienen tegen Anthemis, de leden van de raad van bestuur, werknemers, leveranciers en andere programmeurs die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4.    LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
4.1.    Links op de Anthemis-website kunnen u doorverwijzen naar inhoud buiten het netwerk en de systemen van Anthemis. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze websites van derden. Deze links worden door Anthemis te goeder trouw aangeboden aan zijn Gebruikers en klanten. Anthemis kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor latere wijzigingen aan websites van derden waarnaar ze een link aanbiedt. Het opnemen van een link naar andere websites impliceert niet de goedkeuring van Anthemis, noch haar verantwoordelijkheid. Anthemis raadt u aan om vertrouwd te raken met de juridische mededelingen en de mededelingen inzake gegevensbescherming op alle andere websites die u bezoekt en die zorgvuldig te lezen.

5.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1.    De website en alle elementen waaruit die bestaat, zoals in het bijzonder logo's, afbeeldingen, foto's, plannen, tekeningen, merken, domeinnamen, titels en alle andere inhoud, beschikbaar gesteld door Anthemis, zijn de exclusieve eigendom van Anthemis of werden onderworpen aan de voorafgaande toestemming voor gebruik door derden.
5.2.    Geen enkele reproductie van enig deel van deze website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, noch mag het worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of andere website. De commerciële of niet-commerciële merken, logo's, ontwerpen, tekeningen, plannen en andere handelsmerken of servicemerken (hierna gezamenlijk ‘Handelsmerken’ genoemd) die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Anthemis. Niets wat op de Anthemis-website verschijnt, mag worden geïnterpreteerd als het autoriseren of verlenen van het recht om een Handelsmerk dat op de website wordt vermeld, te gebruiken.
5.3.    Elk gebruik, door de Gebruiker en/of de klant, van de Handelsmerken die aanwezig zijn op de Anthemis-website, of van enige andere inhoud van deze website, behalve in de gevallen voorzien in deze AGV, is strikt verboden. Anthemis zal haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen en juridische stappen ondernemen tegen elke overtreder in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 van haar algemene voorwaarden.

6.    PRIVACY
6.1.    We leven alle wetgeving inzake gegevensbescherming die in België van kracht is na, waaronder Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna: de GDPR).
6.2.    De klant verklaart dat hij het privacybeleid van Anthemis heeft gelezen, waarvan een kopie beschikbaar is via deze link: http://www.anthemis.be/vie-privee. Hij stemt er zonder voorbehoud mee in.
6.3.    Hij verklaart te zijn geïnformeerd dat Anthemis optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij hem meedeelt en dat hij alle informatie met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens kan vinden in het privacybeleid van Anthemis, met inbegrip van de voorwaarden voor de uitoefening van zijn rechten als betrokkene.
6.4.    Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met Anthemis via dit adres: [email protected].

7.    DIVERSEN
7.1.    Anthemis behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij de voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op de website op de datum van bevestiging van de bestelling door Anthemis.
7.2.    De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting. Elk contract met Anthemis wordt beheerst door het Belgische recht.

www.anthemis.be/vie-privee. Il marque son accord sans réserve sur celle-ci.
6.3.    Il déclare avoir été informé qu’Anthemis agit en qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel qu’il lui communique et savoir qu’il peut trouver toutes les informations relatives aux traitements de ses données en sur la charte vie privée d’Anthemis, en ce compris les modalités de réalisation de ses droits en qualité de personne concernée
6.4.    Pour toute réclamation relative au traitement de ses données à caractère personnel, le client peut s’adresser à Anthemis via l’adresse :[email protected] 

7.    DIVERS
7.1.    Anthemis se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des conditions générales d’utilisation, les conditions applicables étant celles en vigueur sur le site internet à la date de la confirmation de la commande par Anthemis.
7.2.    Les juridictions de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon sont exclusivement compétentes en cas de litige. Tout contrat avec Anthemis est régi par le droit belge.